FPMA Faritany Atsimo Atsinanana

PDF 

 


Hafatra Synoda Lehibe FPMA 2016

 

Ry Havana malala,


Ny synoda lehibe faha 36 ny FPMA izay nivory tao Raimes (Lille) ny 11, 12, 13 novambra 2016, dia miarahaba sy mamangy ny Tafo sy ny kristianina eo anivon’ny FPMA rehetra.

Hampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo

 

“Isaorana anie Andriamanitra Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika tao amin’ny Kristy amin’ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra” (Efesiana 1.3).


“Aoka isika samy hifampihevitra ka hifampirisika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara,

 Raha mbola ny ho mamy hoditra amin’ny olombelona no tadiaviko, dia tsy mpanompon’I Kristy aho”

(Hebreo 10.24 / Galatiana 1.10d)

 

 

Teny faneva noraisin’ny Synoda lehibe faha 36 ireo teny ireo ho famporisihana sy ho fampaherezana ny kristiana FPMA manontolo ho amin’ny fijoroana ho vavolombelon’ny finoana.

 

Ny FPMA dia fiangonana manana ny Fanambaram-pinoana iorenany izay nitarika azy hametraka ny vina hoe : “Fiombonana manao Asa misiona.”

 

Koa ho fiatrehana izany, ny Synoda Lehibe ary dia manafatra ny vahoakan’Andriamanitra rehetra :

 

1.       Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin’ Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin’ ny Jiosy aloha, dia vao amin’ ny jentilisa koa.(Romana 1.16)

 

2.       Hanamafy ny fiombonana sy ny firaisan’ny Fiangonana tsy ho simba.

 

3.       Hanao ezaka iombonana ho amin’ny fiahiana ireo Mpitandrina efa matihanina

 

4.       Hanao ezaka ny hananana Mpitandrina matihanina ho an’ireo Tafo mbola tsy manana izany.

 

5.       Hampanjaka ny fitiavana fototra lehibe mahatamana ny Kristiana ao amin’ny Fiangonana.

 

Hampiasa ho fampandrosoana ny Fiangonana ireo fanomezam-pahasoavana hananan’ny kristiana rehetra ato amin’ny FPMA

 

6.       Hanao ho vaindohandraharaha ny fiofanana sy ny fanofanana ireo tompon’andraikitra isan’ambaratonga.

 

7.       Hanao ho vaindohandraharaha ny fampianaram-pinoana sy ny fandalinam-pinoana

 

8.       Hanamafy hatrany ny firaisana amin’ny asa iombonana eo anivon’ny Faritany sy ny FPMA Nasionaly.

 

9.       Hampatsiahivina antsika fa misy ny fiofanana SAP/KNPL izay misokatra ho antsika rehetra isakin’ny Alaharobia ary hisy tsy ho ela ihany koa ny atao hoe “Formation Permanente”.

 

Mahakasika ny fanamasinana sy ny fitsofan-drano ny fanambadian’ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy dia nanapaka ny Synoda lehibe ka manambara fa :

 

-       “Ny Fiangonana FPMA dia tsy manaiky ny fanamasinana sy fitsofandrano ny fanambadian’ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy, noho izany dia tsy maniraka ny Mpitandrina FPMA hanatanteraka izany.

 

-       Manamafy ny fahavononany ny FPMA hitaiza sy hanabe ny kristiana rehetra ao aminy hihazonana hatrany ireo fototra ara-tSoratra Masina momba ny fanambadiana sy ny ankohonana kristiana”.

 

Ny Tenin’Andriamanitra eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina no fototra iorenan’ny finoany sy ny fitondran- tenany araka ny tenin’i Apostoly Paoly hoe “izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra ary vonona tsara amin’ny asa tsara rehetra” (II Timoty 3 : 16 – 1 7).

 

Nizotra tamin’ny fiarahalahiana sy tamin’ny fifankatiavana ny fivorian’ny Synoda lehibe ary tanteraka ny fanavaozana ireo tompon’andraikitra hiasa ao amin’ny Birao Foibe mandritry ny roa taona manaraka indray:

 

-       Filoha FPMA: Pasitera RAVALITERA Jean

 

-       Filoha mpanampy mpitandrina: Pasitera RAHARINDRANTO Falimanana

 

-       Filoha mpanampy laika: RATIARISON Roland

 

-       Tonia: RAMAROTAFIKA Rado

 

-       Mpitahiry vola: RANAIVOSON Heriharijaona

 

-       Mpitantambola: RANDRIAMBOLOLONA Hery Laurent

 

-       Pasitera mpanolo-tsaina: RAMAHERIJAONA Jean-Teddy

 

-       Mpandinibola: RAKOTOVAO Voahirana sy RAMANOHISOA Claude

 

Nanapaka ihany koa ity Synoda ity ny fananganana ny Sampana Iraisana Lehilahy Kristiana Nasionaly.

 

Fisaorana no atolotra ny tafo rehetra manerana ny sahan’ny FPMA tamin’ny fitrotroana am-bavaka sy ny fiezahana nandefa solon-tena. Fankasitrahana feno no atolotra ny Faritany Avaratra Andrefana sy ny FPMA tafo Lille nanomana sy nampiantrano.

 

Farany, mitaona antsika vahoakan’Andriamanitra hijoro ho modely eo anivon’izao tontolo izao ho vonona handeha sy hamita ny iraka lehibe miandry antsika.

 

Ny finoana mahasedra ny sarotra rehetra.

 

Koa alao hery ry havana,

 

“Mitoria na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin’ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra” (II Timoty 4.2)

Lille, anio 13 Novambra 2016

 

Dr Rev. Jean Ravalitera                                                                      Richard Andrianarivelo
Filohan'ny FPMA                                                                                  Filohan'ny Biraon'ny Synoda 2016
 

 
PDF 

 

 

 

Réveillon Evangélique

 ilo fpma nice


 
«DébutPrécédent12345678910SuivantFin»

Page 1 sur 14
 

Grenoble

FPMA GRENOBLE

Concert de Noël

18 Décembre 2016


 
concert de noel 18122016

Nice

 

 

REVEILLON EVANGELIQUE

ilo fpma niceFORMATION SAP/KNPL


30 Novambra 2016

  ILAY SAMARITANA TSARA FANAHY

  23 Novambra 2016

NY MENARANA VARAHINA

16 Novambra 2016
NY FIAMPITANA NY RANOMASINA MENA

09 Novambra 2016
 
LA CELEBRATION DE LA PAQUE

02 Novambra 2016
LA VOCATION DE MOISE

 

OKTOBRA 2016

NY VAVAKA FANAGATAHANA NATAON'I ABRAHAMA

LES DIMENSIONS DU SALUT DANS L'AT

LE SACRIFICE D'ISSAC PREFIGURATION DE LA CROIX DU CHRIST

  JOSEPH, FIGURE DE JESUS